شسرپ یک نگرش است، یک عامل مداخله‌گر برای ایجاد تغییر…